รับน้องรถไฟ '59
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 - 23.07.2016
#FreeExprience
กำหนดการแต่ละสถานี
*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกับสถานการณ์